Doel van de stichting

De Stichting MusiCultura heeft ten doel: 
a. het bevorderen van een pluriform aanbod van cultuuruitingen te Voorschoten; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de organisatie van evenementen op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst.

 

Plaats van onze activiteiten

Zoals gebruikelijk vinden bijna al onze concerten plaats in het dorpscentrum: in de Dorpskerk en in het kerkgebouw Het Kruispunt. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan de versterking van de centrumfunctie. In het seizoen 2016-2017 experimenteren we echter voor het eerst met optredens op alternatieve locaties: het Cultureel Centrum, het Ambachts- en Baljuwhuis en zoals gezegd in de open lucht, op buitenplaats Berbice. Maar natuurlijk zorgen wij in alle gevallen voor mooie muziek dichtbij.

Invulling van de doelstelling

In het seizoen 2016-2017 en in de jaren daarna wordt daaraan als volgt invulling gegeven. Het concertprogramma van het seizoen 2016-2017 staat in het teken van verdergaande samenwerking met andere Voorschotense organisaties.

Het herdenkingsconcert bieden wij al langer aan in samenwerking met de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina en de Gemeente Voorschoten, ook op 4 mei 2017. Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben wij tezamen met de Voorschotense Herensociëteit in september een bijzonder concert aangeboden; daarin trad op 2 september 2016 niemand minder dan Jan Vayne op.

Samen met de Vrienden van Berbice boden wij reeds op 3 juli 2016 op deze prachtige buitenplaats voor het eerst Midzomerconcerten aan. Dit initiatief krijgt een vervolg in 2017 en 2018.

En tezamen met het Filmtheater Voorschoten en Sinfonietta Voorschoten trakteerden wij de Voorschotense basisschooljeugd op uitvoeringen van Peter en de Wolf en de Kindersymfonie. Mooie muziek dichtbij, ook voor de komende generatie. Tegelijkertijd houden wij voortdurend contact met andere aanbieders van muziek in Voorschoten om het aanbod steeds beter te doseren in tijd en variëteit.


 

Vriend & Sponsor

De concerten van MusiCultura worden mede mogelijk gemaakt door de donaties van onze vrienden. Waardeert u ons concertaanbod en onze bijdrage aan het levendig houden van ons dorpscentrum, word dan ook vriend van MusiCultura en profiteer tegelijkertijd van de voordelen!

 
 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Otto Rosier
Penningmeester: Eric van den Enden
Lid: Kees Prudhomme van Reine
2e Penningmeester: Astrid Dijkhuizen

Bankgegevens bijdrage Donateurs/Vrienden:

Rabobank NL 96 RABO01561 88406 ten name van de Stichting Vrienden van MusiCultura, Voorschoten

Bankgegevens algemeen:

Rabobank NL 75 RABO 0366 155857 ten name van Stichting Musicultura, Voorschoten.

 

Hoe kunt u ons steunen?

Wij zijn een culturele ANBI stichting, zonder winstoogmerk, volledig belangeloos gerund door vrijwilligers. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Giften aan onze stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar voor 125% (prive) of 150% (zakelijk) van de gift.

Kamer van Koophandel

Dossiernr 28086159 t.n.v. Stichting MusiCultura, Voorschoten

Dossiernr 27365823 t.n.v. Stichting Vrienden van MusiCultura